ม. ขอนแก่น เปิดหลักสูตรใหม่ตรีควบโท จบได้ใน 4.5 ปี เล็งสร้างนักวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอนักธุรกิจ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น.  ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี  ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ. ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้ร่วมเปิดตัวหลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา  “เรียนตรีวิทยาศาสตร์ ควบโทบริหาร” หลักสูตรใหม่ล่าสุด ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส และทาง Facebook Live Faculty of Science Khon Kaen University  ซึ่งเป็นการบูรณาการหลักสูตรข้ามศาสตร์ระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต)  และระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)  โดยจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี เรียนร่วมใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 1) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ 2) การตลาด 3) การ จัดการโลจิสติกส์ 4) การจัดการ ผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม และ 5) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสตาร์ทอัพ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาเข้าร่วมงานแถลงข่าว

ในการจัดหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ครั้งนี้  ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก มีบทบาทหน้าที่ ในการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน โดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation ซึ่งได้มีการกำหนดทิศทางในการบปรับเปลี่ยนการจัดการการศึกษาและสร้างเสรีภาพทาง ความรู้ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกันที่จะพัฒนา หลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่จะสามารถผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์พร้อมทักษะการบริหาร ต่อยอดเป็นธุรกิจหรืออาชีพได้ในอนาคต ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานโลกในศตวรรษที่ 21