บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข.

วันที่ 17  พฤศจิกายน  2566 เวลา 13.30-14.30 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวต้อนรับ  มี ผศ.ดร.คทาทัธ ตั้งกาญจนวง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ  บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณทวี   ขวัญทอง  ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คุณรักเกียรติ  โคตรทุม  ผู้จัดการสาขาขอนแก่น  และคุณพงษ์เทพ  อ่วงอารีย์  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น  ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส  ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 ราย ดังนี้

นายศุภณัฐกร  ทบศรี                  ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวธนัชพร  เหมทานนท์     ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวสุวรรณเกตุ  สุมาลี         ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาสถิติ

ต่อมา นายศุภณัฐกร  ทบศรี  เป็นตัวแทนนักศึกษา กล่าวคำขอบคุณในการมอบโอกาสทางด้านทุนการศึกษาในครั้งนี้ ภายหลังการมอบทุนฯ ทั้ง 2 หน่วยงานได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันด้วย