วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (VISION)

คณะชั้นนำที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และกำลังคนที่มีคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ (MISSION)

1) จัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาประเทศ

3) บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบความต้องการของชุมชนและสังคม

ค่านิยม (Values)

S = Social Devotion – อุทิศเพื่อสังคม

M = Management by Factual Information – การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง

A = Adaptability for Global Perspective – การปรับตัวมุ่งสู่สากล

R = Research and Innovation – วิจัยและสร้างนวัตกรรม

T = Teamwork – การทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วมของทุกคน