คณาจารย์และคณะนักศึกษาจาก National Pingtung University ไต้หวัน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 คณะผู้มาเยือนจาก NPTU นำโดย Assoc. Prof. Dr. Tzu-Fang Hsu หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (Department of Applied Physics) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (College of Science) และ Assoc. Prof. Dr. Yawteng Tseng อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ (Former Dean of Office of International Affairs) National Pingtung University (NPTU) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์และคณะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

9 พฤษภาคม 2566

ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือน และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน โดยในช่วงเช้าของวันได้มีการแนะนำข้อมูลของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และในช่วงบ่ายคณาจารย์และคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อวิจัยทางด้านฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เช่น นาโนเจเนเรเตอร์ วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก วัสดุซุปเปอร์คาแพคซิเตอร์ วัสดุไดอิเล็กทริก แบตเตอรี่ ฟิสิกส์รังสี และห้องวิจัยฟิสิกส์เชิงคำนวณ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดจักรภพ วิวัฒนาการของแผ่นดินอิสาน ระบบนิเวศของภาคอิสาน รวมถึงการจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ทั้ง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ จากนั้นคณาจารย์และคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่และพลังงานใหม่ โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่ การควบคุมคุณภาพการผลิต และการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่

10 พฤษภาคม 2566

เช้าวันนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหัวข้อที่ตนสนใจโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบ PechaKucha ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวผ่าน 20 สไลด์ สไลด์ละ 20 วินาที จากนั้นในช่วงบ่ายคณาจารย์และคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอิสาน คณะผู้มาเยือนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตไหม เช่น การปลูกหม่อน การให้อาหารหนอนไหม การสาวไหม การย้อมสีเส้นใย และการทดสอบความไม่ตกสีของสีย้อม

11 พฤษภาคม 2566

ในวันนี้คณะผู้มาเยือนและคณะผู้ให้การต้อนรับ เดินทางไปวัดพระธาตุขามแก่น เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพระธาตุขามแก่น และสิมโบราณของวัด หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยคณาจารย์และคณะนักศึกษาจาก NPTU และมข. ได้รับการต้อนรับและให้ความรู้จากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พ่อเพ็ชร วงค์ธรรม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดแห่งนี้ เริ่มต้นเลี้ยงจิ้งหรีดเมื่อปี พ.ศ. 2549 และจากจุดเริ่มต้นมาถึงปัจจุบันได้มีการขยายการเลี้ยงไปสู่ครัวเรือนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งของรายได้ที่สำคัญในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดของหมู่บ้านแสนตอ โดยจิ้งหรีดนั้นเป็นแหล่งของโปรตีนทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าแหล่งโปรตีนอื่น และยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยอีกด้วย ในช่วงบ่ายของวันที่ 11 พฤษภาคม คณาจารย์และคณะนักศึกษาเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจุดกำเนิดของจักรวาลและโลก และกำเนิดของสิ่งมีชีวิต โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์อย่างละเอียด เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นหลุมขุดพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์และคณะนักศึกษาจาก National Pingtung University กและจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนามาจากการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง College of Science, NPTU และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยนอกจากความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้แล้ว College of Science, NPTU ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ไปปฏิบัติสหกิจนานาชาติได้ โดยในปีแรกนี้มีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ NPTU 2 คน

National Pingtung University ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เกิดจาการรวมกันของ National Pingtung University of Education และ National Pingtung Institute of Commerce เปิดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบอุดมศึกษา เตรียมครู และการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในหลายสาขาวิชา ในส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้ College of Management, College of Computer Science, College of Education, College of Liberal Arts and Social Sciences, College of Science, International College, Mt. Dawu College และ Center of Teacher Education มหาวิทยาลัยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม และยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ มากมายทั่วโลก

รับชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่