“ สหกิจศึกษาคืออะไร? จะได้อะไรถ้าไปสหกิจศึกษา? ” การประชุมสัมมนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30-16.00 น. ผศ. ดร. เยาวพา ตรีกมล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร จะได้อะไรถ้าไปสหกิจศึกษา” มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 180 คน ณ ห้องวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส

          ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรจากสถานประกอบการในเรื่อง ความคาดหวังจากสถานประกอบการ และประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

          ในช่วงแรก บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สหกิจศึกษาคืออะไร จะได้อะไรถ้าไปสหกิจศึกษา”  โดย ผศ. ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์) ในหัวข้อดังกล่าวเป็นการพูดถึงความหมายของ “สหกิจศึกษา” และแนวทางที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

          การที่นักศึกษา ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปรียบเสมือนการเข้าไปเป็นบุคลากรในองค์กรของสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานจริง โดยมีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน และปฏิบัติงานเต็มเวลาตามกฏระเบียบของสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 1ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) และจะต้องมีการทำโครงงานร่วมกับทางสถานประกอบการ โดยมีพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลระหว่างการสหกิจศึกษา

         ช่วงที่สอง นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังจากสถานประกอบการ” โดย พันตำรวจตรี สิทธิชัย พานจำนงค์ (ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี) ปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ช่วงที่สาม : เรียนรู้ “เส้นทางสหกิจศึกษาและสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย คุณจีระศักดิ์  เกษจันทร์ และ คุณภรณ์ฑิพย์  เจริญราษฎร์ (ผู้ดูแลงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

          ซึ่งในช่วงนี้เป็นการบรรยายในเรื่องของ “การสหกิจศึกษานานาชาติ” สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทุนสนับสนุนนักศึกษาในส่วนนี้ด้วย ซึ่งจำนวนทุนขึ้นอยู่กับกลุ่มประเทศที่นักศึกษาเลือกเข้าร่วม

         และช่วงสุดท้าย : เสวนา “ประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดย ศิษย์เก่า/นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และผู้ดำเนินรายการ  นายสรายุทธ ขินหนองจอก (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์)

ศิษย์เก่าที่มาร่วม เล่าประสบการณ์สหกิจศึกษา ได้แก่

  1. นางสาวภักตร์พิมล เวชกามา (ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี) เคยปฏิบัติงานสหกิจฯ ที่ บจก. อินโนเวชั่น กรุ๊ป (กรุงเทพฯ)
  2. นางสาวปริตา จำปาบุรี (ศิษย์เก่าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ) เคยปฏิบัติงานสหกิจฯ ที่ Sebelas Maret University ประเทศอินโดนีเซีย
  3. นายมรรษธร พรหมจันทร์ (ศิษย์เก่าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ) เคยปฏิบัติงานสหกิจฯ ที่ National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน

          โดยทั้ง 3 คน ได้เล่าประสบการณ์การทำงาน การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และประสบการณ์ Culture Shock เพื่อเป็นการแนะแนวให้น้องๆนักศึกษารุ่นต่อไปได้เตรียมความพร้อม ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถามจากนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมด้วย

—————————————-

ข่าว : สรายุทธ ขินหนองจอก

ภาพ : สุจิตรา ลีชมรัตน์ / สรายุทธ ขินหนองจอก