คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566 ดังนี้

  1. ผศ. ดร.พรไสว ไพรพิภัช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
    ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
  1. ผศ. ดร.ศิริบูรณ์ มุกดาใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565

3. อ. ดร.ลภัสรดา แต้ไมตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565
มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566