งานคืนสู่เหย้าพี่น้องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มข. ครบรอบ 30 ปี Environmental Science KKU 30th Anniversary and Alumni Reunion

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าพี่น้องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มข. ครบรอบ 30 ปี” (Environmental Science KKU 30th Anniversary and Alumni Reunion) ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร Sc.08 มีคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานกว่า 200 คน โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเ มีกิจกรรมการดูนกชนิดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เวลา 09.00-12.00 มีกิจกรรมศิษย์เก่าพบน้องศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้อง 8103 อาคาร Sc.08 และในช่วงเย็น เวลา18.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนสาขาวิชา พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน การทำงานกับศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และอาจารย์อาวุโส เป็นการสร้างความผูกพันต่อสาขาวิชา อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาสาขาวิชาในโอกาสต่อไป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 เดิมชื่อ ภาควิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2540 และถือเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทย จากปีแรกๆ ที่มีนักศึกษารุ่นละ 15-20 คน เติบโตมาจนถึงปัจจุบันที่มีนักศึกษาเฉลี่ยรุ่นละ 60 คน ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่ตลาดงานกว่าพันคน ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ สู่แหล่งงานภาคอุตสาหกรรม (60% ของจำนวนบัณฑิต) ภาครัฐและการศึกษา (30% ของจำนวนบัณฑิต) และภาคธุรกิจและอื่นๆ (10% ของจำนวนบัณฑิต) รวมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโทและเอก ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน