คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ดร.สุขุม เรืองไชย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) และทีมงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จำนวน 18 คน นำโดย อาจารย์พรภวิษย์ ปัญญาสิทธิ์ และ อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ ซึ่งนักเรียนที่มาในครั้งนี้ มาจากห้องเรียนโครงการ วมว. , ห้องเรียนคู่ขนาน และห้องเรียนปกติ 

เพื่อรับฟังการแนะแนว การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ อ.สุขุม เรืองไชย ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดทั้ง 10 หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจน การรับเข้าศึกษา, ทุนการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการศึกษาต่างๆภายในคณะ เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเกิดแรงบันดาลใจ และมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : นายสรายุทธ ขินหนองจอก (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)