สาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุม “Bilateral Seminar on Research Collaboration & Biodiversity Project at Mekong River” ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย และ รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมงานประชุม “Bilateral Seminar on Research Collaboration & Biodiversity Project at Mekong River” นำโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายกว่า 15 มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในที่ประชุมดังกล่าว ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย นำเสนองานวิจัย เรื่อง “Plant diversity along the Mekong: how to collaborate?” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว