บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 27 รางวัล จากรางวัลในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมดจำนวน 50 รางวัล โดยมีรายชื่อดังนี้

ระดับปริญญาเอก รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับเพชร

 1. ดร.นาทีพร ทองโยง                 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
 2. ดร.ณพปกรณ์ ธนะมูล              อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
 3. ดร.สุจิตรา ตันศรีชน                 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก
 4. ดร.พรทิพย์ ศิริยา                     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
 5. ดร.อรนุช สมสีมี                       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์
 6. ดร.ศุภฤกษ์ บุพศิริ                   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์
 7. ดร.พิมพ์ชนก เอี่ยมวิถีวนิช      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

ระดับปริญญาเอก รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับทอง

 1. ดร.ปริวรรต แสงวงศ์       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
 2. ดร.ชมพูนุส สรรพโส      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์
 3. ดร.ฟาติมา คล่องดี         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก
 4. ดร.ปรารถนา เสียงล้ำ     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศ. ดร.วิทยา เงินแท้

ระดับปริญญาเอก รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับเงิน

 1. ดร.ศรัณย์ ทองนอก        อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
 2. ดร.ลลิตา ฐานวิสัย          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
 3. ดร.พงษ์พันธ์ จันทะหาร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.ศิริรัตน์ แมคคลอสกี
 4. ดร.ณัฐพงษ์ เชื้อวังคำ    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
 5. ดร.อุทิศ ภัควัน               อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.พาวินี กลางท่าไค่
 6. ดร.ศุภกร อาจหาญ        อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.ฉวี เย็นใจ
 7. ดร.ดุลยวิชญ์ พละพร     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

ระดับปริญญาโท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับทอง

 1. Wonn Shweyi Thet Tun        อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.รินา ภัทรมานนท์
 2. David Nugroho                       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
 3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองเหลือง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ
 4. Miss Zerlinda Mara Ditta     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผศ. ดร.จินดารัตน์ เอกประเสริฐ

ระดับปริญญาโท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับเงิน

 1. นางสาววิมลสิริ อินทรบำรุง         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์
 2. นางสาวนริศรา นามวรรณ            อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์
 3. นางสาวสิรีมาศ คูวัฒนสุชาติ       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ. ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ
 4. นายนิพัฒน์ ทัศมี                         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.ธนายุทธ แก้วมารยา
 5. นายธนวิชญ์ ศิริจารี                     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ. ดร.พรไสว ไพรพิภัช