การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างพลังความคิด เปิดเทอมนี้ไม่ต้องว้าวุ่น”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00-16.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สร้างพลังความคิด เปิดเทอมนี้ไม่ต้องว้าวุ่น” ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน   โดยมี ผศ.ดร.คทาทัธ ตั้งกาญจนวง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม  ต่อมาได้มีการบรรยายในหัวข้อ “เครียดได้…คลายเป็น : ทำความรู้จักความเครียดและการประเมินความเครียดด้วยตนเอง”  “ปรับความคิด…ลดความเครียด” วิทยากรโดย นางสาวชณัติพร ชลไพร  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ คณะแพทย์ศาสตร์  หัวข้อ “กิจกรรมบำบัด…ลดความเครียด” วิทยากรโดย นางสาวภัทริยา มาบุญธรรม  นักกิจกรรมบำบัด  คณะแพทยศาสตร์ ในช่วงบ่าย มี “กิจกรรมดนตรีบำบัด…ลดความเครียด”  วิทยากรโดย  นายกฤษณพงศ์  จำปามูล และ นายจิตวิสุทธิ์  บุดดาดวง  นักดนตรีบำบัด  คณะศิลปกรรมศาสตร์ และกิจกรรม “ปรับอารมณ์…ลดความเครียด” วิทยกรโดย นายหัฎฐกร สำเร็จดี  นักจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจสามารถจับสัญญาณความเครียดจากตัวเองได้ในเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามเหตุร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อนักศึกษาที่มีภาวะความเครียดสะสม สามารถแนะนำการช่วยเหลือ  โดยส่งต่อไปสู่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการวินิจฉัย และการรักษาในขั้นต่อไป