คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วันที่ 31 ตุลาคม 2566   รศ. ดร.รจนา  บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ. ดร.เยาวพา  ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงานและธุรกิจใหม่  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงาน และดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก โดยในการลงนามครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริษัท คณะผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ที่มา  https://kku.world/t6ytc