สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Stochastic Optimization and Real World Applications”

วันที่ 8-9 เมษายน 2567  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก Professor Michel de Lara ศาสตราจารย์ประจำ CERMICS (Mathematics and scientific computing teaching and research centre), University Paris-Est, Ecole des Ponts Paris Tech, 6 et 8 avenue Blaise Pascal, Cite Descartes, 77455 Marne la Vallee Cedex 2 ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติทางด้านการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงสโตแคสติก (stochastic optimization) มาเยือนสาขาวิชาฯ ในฐานะศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2567 – 10 เมษายน 2567 โดยในการมาเยือนครั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้เรียนเชิญ Professor Michel de Lara เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Stochastic Optimization and Real World Applications” ณ ห้อง 9105 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ เกี่ยวกับการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงสโตแคสติกซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในการหาค่าเหมาะที่สุดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงสโตแคสติก การให้ความรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ในศาสตร์แขนงใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตั้งข้อปัญหาวิจัยและการแก้ปัญหาวิจัยที่ซับซ้อน อันจะนำไปสู่การตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่มีปัจจัยกระทบ (impact factor) สูงต่อไปได้