การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่าง ๆ และซักซ้อมแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-14.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่าง ๆ และซักซ้อมแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มบุคลากรประเภทสนับสนุน   มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้นงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของกองบริหารงานคณะฯ ได้นำเสนอผลและการปฏิบัติงานที่สำคัญ ที่มีการปรับเปลี่ยน พร้อมนำเสนอ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งได้ซักซ้อมแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567