การประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนแผนการรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พศ.2567-2569

วันที 12 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนแผนการรับนักศึกษา พศ.2567-2569 ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีเป็นประธาน มีผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการกำหนดนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2565-2569  การรับนักศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีให้เน้นคุณภาพของผู้เรียนมากกว่าปริมาณ  และให้รับตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนของหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตมีงานทำมากกว่าร้อยละ 80 หลักสูตรที่รับนักศึกษาได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนการรับนักศึกษา หรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  ควรมีการปรับปรุง ควบรวม หรือยกเลิกหลักสูตรนั้นๆ และผลจากการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมา  มีหลักสูตรจำนวนมากที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด