คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธีแถลงข่าว เปิดตัว “BiTNet” AI นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 -10.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธีแถลงข่าว เปิดตัวนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกของโลก“BiTNet แพลตฟอร์ม AI เพื่อวิเคราะห์ภาพอัลตร้าซาวด์สำหรับแก้ปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ซึ่งเป็นความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่าง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและคณะวิทยาศาสตร์ มข. โดยมี  รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน  รศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ หัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัญญาประดิษฐ์และ Computer Vision สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลง มีคณาจารย์สาขาวิชาสถิติ พี่น้องสื่อมวลชนร่วมงาน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ได้มุ่งเน้น สนับสนุนและผลักดัน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อร่วมมือดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะวิทยาศาสตร์ จึงให้การสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม “BiTNet” ด้วยการให้การสนับสนุนบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบปัญญาประดิษฐ์และ computer vision เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์  กล่าวถึง ความโดดเด่นของ BiTNet  ซึ่งถือเป็น AI ที่ถูกสอนให้สามารถวิเคราะห์ภาพอัลตราซาวน์ผิดปกติที่พบในช่องท้องส่วนบน ความสามารถหลักคือบ่งชี้ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ โดยสามารถลดภาระงานของรังสีแพทย์ได้ถึง 35% เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยของแพทย์ทั่วไปได้ถึง 12% และมีความแม่นยำในการวินิจฉัยผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ 96% นอกจากนั้นยังสามารถช่วยวินิจฉัยความผิดปกติอื่นๆในช่องท้องส่วนบนได้ถึง 20 ความผิดปกติ ดังนั้นแพลตฟอร์ม BiTNet ถือเป็น AI ตัวแรกของโลกที่สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนผ่านภาพถ่ายอัลตร้าซาวน์ โดยผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ คุณภาพสูงชื่อ Artificial Intelligence in Medicine และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย รางวัล Silver Digital Innovation จากงานประกาศรางวัลระดับนานาชาติ ASEAN Digital Awards 2024 ณ ประเทศสิงคโปร์, รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, รางวัลรองชนะเลิศ หมวด Inclusion and Community Services จากเวที Thailand ICT Award 2023 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประจำปี 2564 จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

“BiTNet” เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีและความผิดปกติของช่องท้องส่วนบน ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล, ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์, ผศ.พญ.อรุณนิตย์ บุญรอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์, ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ, อ.ดร.เปรม จันทร์สว่าง สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน คณะเทคนิคการแพทย์, ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทำงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://th.kku.ac.th/175411/