งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00-14.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ (SCi Office )   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งผลการเรียน ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส โดยมี รศ.ดร.พิมพ์วดี  พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน มี หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน เข้าร่วมกว่า 30 คน ในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ (SCi Office ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งผลการเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง รับฟังขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละสาขาวิชา และปัญหาที่ผ่านมา ประมวลผลเพื่อหาแนวทางปฎิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น