บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น

วันที่ 2 มีนาคม 2567  เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครู กว่า 100 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส” สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม”  ณ อาคาร Sc.08