คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานชื่นชมยินดี บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  14.00 น. – 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมงานชื่นชมยินดี บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  มีผู้บริหาร  บุคลากรประเภทวิชาการ บุคลากรประเภทสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด  คณบดี กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่คณะ

ต่อมา คณบดี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่ ศ. ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ  ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม  2564 และ ศ. ดร.สุปรีดิ์  พินิจสุนทร  ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน  2563  โอกาสนี้ คณบดี เป็นตัวแทนมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมช่อดอกไม้ให้กับทั้ง 2 ท่าน ลำดับต่อมาเป็นการกล่าวแสดงความรู้สึก เล่าถึงประสบการณ์ การทำงานทางด้านการสอน ทางด้านวิชาการและทางด้านงานวิจัย ของศาสตราจารย์ทั้ง 2 ท่าน ภายหลังการกล่าวแสดงความรู้สึก ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น(คนดีศรีจำปา) ในด้านต่างๆ ดังนี้

บุคลากรดีเด่น รางวัลคนดีศรีจำปา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้แก่

 บุคลากรดีเด่นด้านการสอน
 1. รศ. ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์
2. รศ. ดร.ดร.อัชฌา อรอินทร์
3. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ (รศ. ดร.วัฒนา พัฒนากูล รับแทน)
4. ผศ. ดร.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล

บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย
1. รศ. ดร.พรไสว ไพรพิภัช นักวิจัยโดดเด่นด้านการผลิตผลงานตีพิมพ์ Quartile 1 นักวิจัยอาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2566
2. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ นุโพธิ์ นักวิจัยโดดเด่นด้านการผลิตผลงานตีพิมพ์ Quartile 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
3. ศ. ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ นักวิจัยโดดเด่นด้าน citation ด้านบทความวิจัย (Research article) ประจำปี พ.ศ. 2566
4. ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ นักวิจัยโดดเด่นด้านการใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม ด้านชุมชนและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566
5. ศ. ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช นักวิจัยโดดเด่นด้านการใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม ด้านอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2566

รางวัลคนดีศรีจำปา บุคลากรประเภทวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566
1. ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
2. ด้านการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ผศ. ดร.รัฐพล ศรีสนไชย (รศ. ดร.วัฒนา พัฒนากูล รับแทน)
3. ด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่ ผศ. ดร.วีระชัย สาระคร
4. ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในคณะ สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ (ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผศ. ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
5. ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในคณะ สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ (ด้านการผลิตบัณฑิตดีเด่น) ได้แก่ ผศ. ดร.ทศพร แถลงธรรม
6. ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในคณะ สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ (ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการดีเด่น) ได้แก่ รศ. ดร.วัฒนา พัฒนากูล

รางวัลคนดีศรีจำปา บุคลากรประเภทสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2566
1. นักวิจัยด้านวิจัยสถาบัน (Routine to Research) ได้แก่ คุณธีระเดช ธนะภวา
2. ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ คุณกิตติยา ค้อชากุล
3. ด้านพัฒนานักศึกษา ได้แก่ คุณมุจรินทร์ สุวรรณ์
4. ด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่ คุณเพ็ญพักตร์ คำแก้ว
5. ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในคณะ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน (ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น) ได้แก่ คุณลำพูน สุปัชชา
6. ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในคณะ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน (ด้านการผลิตบัณฑิตดีเด่น) ได้แก่ คุณกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล
7. ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในคณะ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน (ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการดีเด่น) ได้แก่ คุณฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา
8. ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในคณะ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน (ด้านนวัตกรรมในการบริการดีเด่น) ได้แก่ คุณปารัชญ์ โคธิเสน
9. ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในคณะ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน (ด้านนวัตกรรมในการบริหารจัดการดีเด่น) ได้แก่ คุณวิรัตน์ พรมหา

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจคณะวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาประจำปี พ.ศ. 2567
1. รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แก่
รศ. ดร.เรณู ทานันท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มข.
2. รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชาเคมี ได้แก่
ผศ. ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.
(อ่านกิจกรรมมอบรางวัลรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจคณะวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชา ประจำปี พ.ศ. 2567 ในงานคืนสู่เหย้าคณะวิทยาศาสตร์ มข. ที่นี่)

มอบโล่ชื่นชมยินดี แด่นักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
1. รางวัลศรีจำปามอดินแดง ได้แก่ นายอธิปไตย โชติทอง สาขาวิชาชีวเคมี(ติดภารกิจ)
2. รางวัลจำปามอดินแดง ด้านวิชาการ ได้แก่ น.ส.ณัฐนิช หิรัญชวโรจน์ สาขาวิชาสถิติ
3. รางวัลจำปามอดินแดง ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ นายสมัชญ์ เพ็ชรด้วง สาขาวิชาเคมี

และพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ บุคลากร/นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566