คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มข. ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มข. ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ รศ. ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทจัดการเรียนการสอน
รางวัลหลักสูตรที่มีระบบและกลไก การบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์”
ผศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เป็นผู้รับรางวัล
รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต
ประเภทจัดการเรียนการสอน
รางวัลผู้สอน ระดับดีเด่น ได้แก่ รศ. ดร.วัฒนา พัฒนากูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการวิจัย
รางวัลสถาบันวิจัย ศูนย์วิจัยที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่
ระดับสถาบันวิจัยได้แก่ “สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์”
ศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้รับรางวัล
รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย
รางวัลนักวิจัยโดดเด่นด้านการผลิตผลงานตีพิมพ์ Quartile 1
ระดับนักวิจัยอาวุโส ได้แก่ ศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย
รางวัลนักวิจัยโดดเด่นด้านการใช้ประโยชน์ในชุมชน และสังคม
ด้านอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ได้แก่
ศ. ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติ ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัล World’s Top 2% Scientist จาก Stranford University ได้แก่

ศ. ดร. สาธิต แซ่จึง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
Asst.Prof. Dr. Andrew J. Hunt อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี (ติดภารกิจ)