ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.รจนา บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยได้นำเสนอภาพรวมงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้คณะผู้บริหารได้รับฟังทิศทางการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรม ปตท. และสถาบันวิทยสิริเมธี มีการแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกัน และโอกาสในการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไป