คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR) ครั้งที่ 36

วันที่ 26-29 มีนาคม 2567   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจำนวน 161 คน ร่วมกันจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR) ครั้งที่ 36 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 133 คน ซึ่งในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้างทักษะความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีเหตุผลให้กับนักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายฯ

โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2567  ได้มีการจัดพิธีเปิดค่ายฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกสุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ท่านเดช หิรัญพิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ท่านศุภชัย บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ให้การกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมี โดย ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม นักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายฯ ได้รับทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และความสนุกสนาน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำงานด้วยกันได้

และในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายดังกล่าว

“ตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมาของการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 36  ถือเป็นการร่วมกิจกรรมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ซึ่งทำให้การพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะทางด้านสังคม  เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกภาคส่วน

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมและบุคลากรทุก ท่านที่ได้ต้อนรับ อำนวยความสะดวก และขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 36   อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้สนับสนุนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง จนสามารถเสร็จสิ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณนักศึกษา และนักเรียนทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น จนทำให้โครงการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้ เป็นอย่างดี” คณบดีกล่าว

ติดตามรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมเได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/groups/926990398783991?locale=th_TH