พิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิกค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม  2567  เวลา  13.00-14.30  น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีเป็นประธาน กล่าวปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิกค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2566  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 26   มีนาคม  2567  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายดังกล่าว

“ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ได้ทรงประทานเงินจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) เพื่อให้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการค่ายโอลิมปิกวิชาการมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2543  และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2546  จนถึงปัจจุบัน  นักเรียนที่มีความสามารถสอบคัดเลือกเข้ามาได้ถึงค่ายที่  2  ถือว่ามีความสามารถเป็นอย่างยิ่ง  และขอให้นักเรียนจงมีความตั้งใจมุ่งมั่น    ที่จะพัฒนาตนเองต่อไปให้เข้มแข็งและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้นักเรียนที่มีความตั้งใจจริงในการเข้าค่ายในครั้งนี้ จงได้รับความสำเร็จในการสอบคัดเลือกจากค่ายที่  2  เพื่อเข้าไปสู่การแข่งขันระดับชาติต่อไป

ขอขอบคุณคณะวิทยากรของคณะวิทยาศาสตร์  คณะกรรมการจัดโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก  พร้อมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนทุกท่าน    ที่ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมอันสำคัญในครั้งนี้ จนประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ” คณบดีกล่าว

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดที่นี่