คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก University of Puthisastra มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์จาก Faculty of Health Sciences and Biotechnology, University of Puthisastra (UP) ประเทศกัมพูชา นำโดย Mr. Be Sokkeang ผู้จัดการโปรแกรมวิจัยทางวิทยาศาสตร์, Mr. Say Sinith ผู้จัดการโปรแกรมห้องปฏิบัติการแพทย์, และ Mr. Toem Lanyra, ผู้ดำเนินงานห้องปฏิบัติการ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมพูดคุย หารือประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมไปถึงการร่วมสอนและบรรยายระหว่างสองคณะฯ

ความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นขึ้นจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2559 University of Puthisastra (UP) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำและร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ระดับมหาวิทยาลัยขึ้น (MOU) เนื่องจากกิจกรรมที่มีร่วมกันตลอดมานั้นในปี 2564 จึงได้มีการต่อข้อตกลงใหม่ (Renew MOU) และปัจจุบันข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวมีผลถึงปี 2568

โดยได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจาก ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร. สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์  หัวหน้าสาขาจุลชีววิทยา รศ.ดร. อัจฉราภรณ์  ภักดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รศ.ดร. วรศิธิกุลญา ธราธิมา อาจารย์จากสาขาวิชาชีววิทยา อ.ดร. จินดารัตน์ เอกประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและนวัตกรรมทางชีวภาพเพื่อความยั่งยืน และหลังจากการต้อนรับนั้น แต่ละท่านได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ

โดยเน้นประเด็นโอกาสในการร่วมมือทางการศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาของคณะฯ โดยงานวิจัยของทางคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 5 แขนงที่เชี่ยวชาญคือ forensics, bioscience, chemistry, food quality, และ environment and sustainability ซึ่งมีแนวทางที่คล้ายคลึงกับทาง UP

หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย รศ.ดร. รจนา บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้นำคณาจารย์จาก UP เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ โดยเยี่ยมชมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ ไมโครสโคป เช่น FIB-SEM, E-SEM ถึง TEM และ สเปกโตรสโคป เช่น XRD, AS, และ FTIR รวมไปถึง โครมาโทกราฟ เช่น HPLC, GC และ GPC และเครื่องเตรียมตัวอย่างที่รวมถึง freeze dryer และ ultracentrifuge ที่ให้บริการในคณะวิทยาศาสตร์ และยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ (Microbiological Analysis Laboratory) เพื่อศึกษาการประเมินคุณภาพจุลินทรีย์ ในอาหารและน้ำ

การเยี่ยมชมในครั้งนี้ แสดงถึงการริเริ่มของความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งการวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายคณะฯ ในการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ความเปิดกว้าง และความหลากหลาย โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Health Sciences and Biotechnology, University of Puthisastra (UP) ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ จะเป็นพลังที่สำคัญให้คณะวิทยาศาสตร์ บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายที่ดีและได้รับการยอมรับในเครือข่ายนานาชาติ