เสริมสร้างทักษะของนักศึกษา ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ในธุรกิจ STARTUP ด้วยการจัดอบรมโครงการ MINI-RESEARCH TO MARKET 2023

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์: MINI-Research to Market  ประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์  และ ห้องวิทยวิภาส 1  อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง Startup ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างธุรกิจ Startup ในพื้นที่โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน สนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจ Startup ในพื้นที่ โดยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566   เปิดกิจกรรมโดย รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มี  อ. ดร.สุขุม  เรืองไชย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมงาน  ต่อมาได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จุดประกายความคิดการเป็น Startup  Design Thinking” “Customer Problem – Solution fit” และการบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ” พร้อมทำ Work Shop  และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอแนวความคิด (Idea) และแผนการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ พร้อมตอบข้อซักถามโดยคณะกรรมการ ผลการนำเสนอความคิด (Idea) มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับมี 2 ทีมได้แก่   ทีมสหกรณ์โคนม และทีมตัวแม่ก็แคร์บ้าง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมต้นปาล์มคุง ๆ
รางวัลชมเชย : ทีมคิดเลขให้ได้เกรด 1 คิดถึงให้ได้เกรด 4