คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

รศ. ดร.กิตติกร  นาคประสิทธิ์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาศาสตร์เชิงการจัด อนุสาขาวิชาทฤษฎีกราฟ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 (อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้า)

อาจารย์ ดร.สมพร  ขันเงิน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม  2566

อาจารย์ ดร.วรรณพร จันโทภาส  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม  2566

อาจารย์ ดร.ปัญจศีล  พยัคฆนิธิ   อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  26 เมษายน  2566