คณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแนะนำบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติราชการ  ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

 1. อ. ดร.ธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  เริ่มปฏิบัติงาน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 2. อ. ดร.ทรงยุทธ แก้วมาลา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  อาจารย์  สาขาวิชาฟิสิกส์
  เริ่มปฏิบัติงาน 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 3. อ. ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  อาจารย์  สาขาวิชาเคมี
  เริ่มปฏิบัติงาน 1  มีนาคม พ.ศ.2567
 4. อ. ดร.ปุรเชษฐ์ ฤทธิ์ชุมพล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  อาจารย์  สาขาวิชาเคมี
  เริ่มปฏิบัติงาน 1  มีนาคม พ.ศ.2567

บุคลากรประเภทสนับสนุน

  1. นางสาวปวีณา มีสิมมา  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานคลังและพัสดุ  กองบริหารงานคณะ  เริ่มปฏิบัติงาน 1  มีนาคม พ.ศ.2567
  2. นางสาวจุฬาลักษณ์ โพธิ์ชัย  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล  กองบริหารงานคณะ  เริ่มปฏิบัติงาน 1  มีนาคม พ.ศ.2567