สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ และสารบำรุงดินอย่างง่าย

       เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ และสารบำรุงดินอย่างง่าย วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช, ผศ.ดร.วิยะดา มงคลธนารักษ์, ดร.พรระพี สารินทร์ และ น.ส.ทิพย์ธิดา คิดถูก  ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 1 อาคาร SC07 ห้อง SC7109 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม 

การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ซึ่งเป็นบุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้ง อาจารย์, นักวิจัย, บุคลากรทางการเกษตร, บุคคลทั่วไป รวมไปถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

   เริ่มการอบรมในส่วนแรก เป็นการบรรยาย เรื่อง การตรวจวัดการงอกของเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ และสารบำรุงดิน โดย ผศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช จากนั้นจึงเป็นการทดลองฝึกปฏิบัติ การตรวจวัดการงอกของเมล็ดพันธุ์พืช โดยใช้ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยหมัก และสารบำรุงดิน ต่อด้วยการฝึกผลิตน้ำหมักไล่แมลง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

     ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ และสารบำรุงดิน ด้วยวิธีการตรวจวัดการงอกของเมล็ดพันธุ์พืช, การผลิตน้ำหมักไล่แมลง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     เสร็จสิ้นกิจกรรม โดยการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดย รศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ (หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา) และ อ.ดร.สุขุม เรืองไชย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร)

 

ภาพ : สรายุทธ ขินหนองจอก / ศราวุฒิ พีระธรรม

ข่าว : สรายุทธ ขินหนองจอก