ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 17 สิงหาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้.

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลชมเชยมี 3 รางวัลได้แก่

  1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
  2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
  3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

รางวัลคะแนนสูงสุด วิชาฟิสิกส์ ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
รางวัลคะแนนสูงสุด วิชาเคมี ได้แก่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
รางวัลคะแนนสูงสุด วิชาชีววิทยา ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร