บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา

วันที่ 23-24  ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา พร้อมคณะครูจำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การหักเหผ่านปริซึมและการแทรกสอดผ่านเกรตติง” สาขาวิชาเคมี หัวข้อ “การสกัดเพื่อแยกสารอินทรีย์โดยใช้สมบัติกรดเบส”  สาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ (DNA plasmid) จากแบคทีเรียและการวิเคราะห์และแยกขนาดของพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส” และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ในหัวข้อ “ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์” ณ อาคาร Sc. 08 ณ อาคาร Sc. 07 และอาคารวิทยวิภาส