คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chuxiong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส ๒ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์  รศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ อ.ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รศ.ดร.อัจราภรณ์ ภักดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ รศ.ดร.ชนกพร เผ่าศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารจาก Chuxiong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Vice President Li Zhengwu พร้อมด้วย Director of the School of Fine Arts and Arts Design Prof. Wan Xinchun Director of the School of Resources, Environment and Chemistry Assoc. Prof. Xu Chengdong Director of the School of Mathematics and Computer Science Prof. Zhou Yunyan Director of the School of Management and Economy Asst. Prof. Li Guiping และผู้แปลภาษา Mr. Pan Lei ซึ่งเดินทางเยือนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ

Chuxiong Normal University ประกอบไปด้วย 10 สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสอน ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์สังคม ชีววิทยา การศึกษาด้านพืชสวน การออกแบบพื้นที่ รวมถึงสาขาวิชาการทำไวน์ และ อุตสาหกรรมการแปรรูปเห็ดป่า ซึ่งมีเปิดสอนเพียง 2 มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยคณาจารย์ที่มาในครั้งนี้เป็นผู้แทนจาก 4 สาขาวิชา

โดยในการพูดคุยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน (MOU) ระดับมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-จีน ระยะสั้น แลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน รวมถึงการรับนักศึกษาจาก Chuxiong Normal University เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถือว่าเป็นการริเริ่มการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน โดยหวังว่าจะคณะวิทยาศาสตร์จะได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกับ Chuxiong Normal University ในอนาคตต่อไป