ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ด้วยโครงการกำจัดสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 .น คณะวิทยาศาสตร์ มข. โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการกำจัดสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   มีนักวิชาการวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์และพนักงานผลิตทดลอง จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ จากงานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 30 คน

การจัดกิจกรรมในโครงการนี้ เริ่มจากการสำรวจประเภทและปริมาณของเสียและสารเคมีใช้แล้วประจำปี จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และแบ่งกลุ่มสารเคมี(ตามข้อกำหนดของศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายฯ) โดยปีนี้ สามารถรวบรวมปริมาณของเสีย ทั้ง 2 ประเภท(ของแข็งและของเหลว)  รวมทั้งสิ้น 2,627.9 กิโลกรัม ซึ่งจะได้นำส่งไปกำจัดโดยบริษัทเอกชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของในการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการกำจัดของเสียและสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะ  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดการสารเคมีอันตราย และเพื่อให้ห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆ(ที่มีการใช้สารเคมี) สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยได้ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยมากขึ้น