นักเรียนโครงการ วมว.- มข. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ กับ Kofu Minami High School ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว.- มข. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รุ่นที่ 12  จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ONLINE EXCHANGE PROGRAM between Demonstration School of Khon Kaen University (Secondary) and High Schools From Japan  กับ  Kofu Minami High School ประเทศญี่ปุ่น   ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้อง 8405  8412 อาคาร Sc.08 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรม ของทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนักเรียนจะได้พบกับเพื่อนจาก Kofu Minami High School แล้ว ยังมีนักเรียนจาก Niirasaki High School และ Hikawa High School ประเทศญี่ปุ่น ที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์อีกด้วย โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2019 โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่นักเรียนโครงการ วมว.-มข. รุ่นที่ 9 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  ของโครงการ