เริ่มแล้ว! กิจกรรมเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2566  ของศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องวิทยวิภาส 1  อาคารวิทยวิภาส เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567  ซึ่งค่ายที่ 2 นี้ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 ถึง 26 มีนาคม 2567  โดยมี   รศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดค่าย  มีคณาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดกว่า 100  คน

“ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์อบรม สอวน. ระดับภูมิภาค และดำเนินงานค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก โดยรับผิดชอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการในสาขาต่างๆ และดาราศาสตร์โอลิมปิก ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด 7 สาขาวิชา นั้น ในแต่ละปีได้มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนหลักหมื่น แต่มีนักเรียนที่สามารถผ่านเข้าค่ายที่ 1 จำนวนจำกัด ซึ่งค่ายที่ 1 ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการอบรม ณ โรงเรียนศูนย์ สอวน. ต่างๆ โดยมีศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาถึงค่ายที่ 2 ในวันนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนจงใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าที่สุด ตั้งใจศึกษาหาความรู้จากอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในอนาคตต่อไป ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองที่ได้ชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินภารกิจอันสำคัญนี้ และขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา คณาจารย์ คณะครูจากโรงเรียนในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยในครั้งนี้ และขออวยพรให้การจัดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้  จงดำเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ” รศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย  กล่าว

สำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 นี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกนักเรียนจากค่ายที่ 1 จากศูนย์โรงเรียน สอวน. ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ จำนวนสาขาละ 30 คน รวม 120 คน และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากค่ายที่ 1 เพื่อเข้าค่ายที่ 2  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน รวม 40 คน ซึ่งเมื่อจบการอบรมค่ายที่ 2 นี้แล้ว จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียน จำนวนสาขาละ 6 คน  เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันในระดับชาติ ต่อไป

ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนผู้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ ได้ผ่าน Webpage:
https://www.facebook.com/posnKKU 
https://www.facebook.com/ScienceKKU