คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.-มข.) รุ่นที่ 13

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนผู้เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.-มข.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่นที่ 13) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 12) รวม 64 คน ณ ห้อง วิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มี ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ต่อมา นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว นักวิชาการศึกษา ได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาต่อภายในคณะ แนะนำสาขาวิชาที่เปิดทำการสอนและทุนการศึกษาต่าง ๆ การเลือกสาขาวิชาตามความถนัดของตนเอง ซึ่งน้อง ๆได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ของการเข้ารับฟังการแนะแนวในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาของตนเองในอนาคตได้