สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  เวลา 08:30 – 16:30 น.   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8  โดยเป็นการนำเสนอโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Prompt Engineering in Business Context” ณ ห้องพิมลกลกิจ อาคาร Sc.07  มีนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ ได้แก่   “ทำความรู้จักกับสมการเชิงฟังก์ชัน”  โดย ผศ. ดร.ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Tokenomic” โดย คุณธันวา วาทหงษ์  รองผู้จัดการสำนักบริหารความเสี่ยงบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์   และในช่วงบ่าย มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AI, Tokenomic, ChatGPT ในการนำมาใช้ในด้านธุรกิจ โดย ผศ. ดร.ธนะธร พ่อค้า ผู้ช่วยคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คุณธันวา วาทหงษ์  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น