หลักสูตรปริญญาตรี

❑ สาขาวิชา สถิติ

สาขาวิชา สถิติ

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง ระดับการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรปกติ
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 2563 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-

❑ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรปกติ
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2566 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2561 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-

❑ สาขาวิชา ชีววิทยา

สาขาวิชา ชีววิทยา
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรปกติ
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2565 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-

❑ สาขาวิชา เคมี

สาขาวิชา เคมี
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรปกติ
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2565 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-

❑ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรปกติ
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2565 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-

❑ สาขาวิชา ฟิสิกส์

หลักสูตร ฟิสิกส์
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรปกติ
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2565 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-

หลักสูตร วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2565 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-

หลักสูตร วิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ 2566 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-

❑ สาขาวิชา จุลชีววิทยา

สาขาวิชา จุลชีววิทยา
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรปกติ
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2565 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-

❑ สาขาวิชา ชีวเคมี

สาขาวิชา ชีวเคมี

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

ปรับปรุง

ระดับการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ

ภาคการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปกติ

หลักสูตรปกติ

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 2565 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 6,000.-