งานบริการการศึกษา และพัฒนานักศึกษา

ติดต่อ : งานบริการการการศึกษา และพัฒนานักศึกษา, อาคาร SC.06 (ชั้น1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

❑ ผู้บริหาร งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

chitan@kku.ac.th

ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ

yaowaho@kku.ac.th

ดร.สุขุม เรืองไชย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

sukhrua@kku.ac.th

❑ กลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

นางปารัชญ์ โคธิเสน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา
 • mparach@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 42171

นางสาวนฤนาท คุณธรรม

นักวิชาการศึกษา

 • narukh@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 44520

❑ งานบริการการศึกษา

นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว

นักวิชาการศึกษา

 • jirasa@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 44510

นางธีรนุช หาญโสภา

นักวิชาการศึกษา

 • kteeranoot@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 44516

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

นักวิชาการศึกษา

 • thitimap@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 44517

นายวิศรุต วิวรรธน์ภาสกร

นักวิชาการศึกษา

 • wisawi@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 44502

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตรง

นักวิชาการศึกษา

 • areepr@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 44518

นางสาวกฤตวรรณ  วัฒนสุวกุล

นักวิชาการศึกษา

 • wsirij@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 44522

❑ กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา
 • supton1@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 44521

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

นักวิชาการศึกษา

 • sujile@kku.ac.th
 • 043-009700 ต่อ 42753