ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567 ได้แก่

  1. รศ. ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเคมีอนินทรีย์
    ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 (อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้า)
  1. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศรีสนไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาชีววิทยา
    ตั้งแต่วันที่  26 เมษายน 2566
    ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2567  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ขอขอบคุณ ภาพและข้อมูลจาก https://www.facebook.com/KKUHRD