ผลการแข่งขันการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16 สิงหาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลตามรายชื่อดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชนาธิป  แคนลา   โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพอเพียง  สาระเสน  โรงเรียนเบญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวัจน์กร  เลิศฤทธิ์  โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชยมี 3 รางวัลได้แก่

  1. นางสาวชยาภา แสงกระจาย  โรงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
  2. นายศุภณัฎฐ์ วิเศษศักดิ์  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
  3. นางสาวสิริวรรษา จันทร์ดก  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)