ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 18 สิงหาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลตามรายชื่อดังนี้

รางวัลเหรียญทอง มี 3 รางวัล ได้แก่
1. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
2.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)
3.  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลเหรียญเงิน มี 3 รางวัล ได้แก่
1. โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
2. โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม
3. โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

รางวัลเหรียญทองแดง มี 3 รางวัล ได้แก่
1.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)
2.  โรงเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
3.  โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชยมี 4 รางวัลได้แก่

  1. โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
  2. โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
  3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
  4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)

ดาวน์โหลดประกาศผลการแข่งขันได้ที่นี่