กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2567  เวลา 13.00-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 และหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้อง 8103 อาคาร Sc.08 โดยมี รศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มี หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ ผู้ปฎิบัติงานด้านหลักสูตร ร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน มี ผศ. ดร.สุกัญญา  เรืองสุวรรณ  และ ผศ.ดร.กุลยา วัฒนากูล อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสถิติเป็นวิทยากร

 

AUN-QA เป็นระบบการรับรองคุณภาพและมาตฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์หลักของ AUN QA  เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนผู้เรียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจารย์และบุลากรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านคุณภาพการศึกษาในเขตภูมิภาคอื่น เพื่อให้กรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกัน เพื่อยกระดับเชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้หลักสูตรที่ประสงค์ใช้การประเมินตามเกณฑ์  AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 และหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วม