นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 .น  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์   ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รวม 28 คน ในกิจกรรมส่งตัวนักเรียนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566  ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส นำโดย คุณครูอาทิตยา ศิริบุญเรือง  หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย)  ได้แนะนำคณะครู และแนะนำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพสวท. สู่ความเป็นเลิศ  วัตถุประสงค์ในการเข้าพบที่ปรึกษาพิเศษในครั้งนี้  เพื่อนำเสนอเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์และขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามหลักสูตรโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) โดยนโยบายของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ผู้ดูแลหลักสูตร