ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ดังนี้

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่
ศ. ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์
 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 26 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 17 สาขาวิชาฟิสิกส์(เข้าศึกษา พ.ศ.2532)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ  ด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ได้แก่
คุณจินตนา เมฆเสรีกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 สาขาวิชาเคมี(เข้าศึกษา พ.ศ.2518)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเหล็กทรัพย์กรุ๊ป