การประชุมพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการประชุมพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส ๒ ชั้น 2 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือและร่วมกันแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกัน คณะวิทยาศาสตร์นำโดย ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ ผศ. ดร.ศิรินุช ลอยหา และ ผศ. ดร.พูนสุข ภูสิมมา อาจารย์จากสาขาวิชาเคมี ผู้แทนจากวิทยาลัยนานาชาติ ผศ. ดร.ชวิศ เกตุแก้ว รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ วิจัยและการต่างประเทศ ผู้แทนจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผศ. ดร.ณกร วัฒนกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผศ. ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. ดร.กฤษณรัช นิติสิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด นำโดย ดร.ณัฐนีพร รัตนวิชัย รองประธาน แผนกทรัพยากรบุคคล คุณณัฐวัฒน์ ขันโท คุณพัชนาถ เสียงล้ำ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณสุชยากร สุริยะกำแหง พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ประเด็น การสหกิจศึกษา การรับนักศึกษาฝึกงาน และด้านอื่น ๆ

บริษัท อินโดรามา เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นกลาง และขนสัตว์ บริษัทมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย รายได้มากกว่าร้อยละ 70 ของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้นำในตลาดหลากหลายผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่า: ผู้ผลิต PET โพลีเมอร์ อันดับ 1 ของโลก ผู้ผลิต PET โพลีเมอร์ อันดับ 1 ในทวีปอเมริกาเหนือ ผู้ผลิต PET โพลิเมอร์ อันดับ 1 ในทวีปยุโรป เป็นเจ้าของบริษัทย่อยในกลุ่ม 66 แห่ง ใน21 ประเทศ 4 ทวีป ได้แก่ ทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย และมีพนักงานกว่า 26,000 คน ใน 35 ประเทศ

นอกจากนั้นแล้ว อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติงาน / สหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติทีมีความสนใจในการฝึกปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น Digital, Sustainability, Logistic, Human Resources, Strategy Planning and Invester Relation, Environment, Health & Safety (EHS) และ Corporate Finance and account โดยนักศึกษาฝึกงานจะได้รับสวัสดิการบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ที่พัก และตั๋วเครื่องบิน (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

การประชุมในวันครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นการร่วมมือที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นการเตรียมนักศึกษาให้ที่มีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมกับการทำงานในสถานที่จริง เชื่อมโยงการพัฒนานักศึกษาในหลากหลายมิติ Soft skills, Hard skills และตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง