คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนมัธมศึกษาตอนปลายในภาคอีสาน

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้ เวลา 09.00-12.00 .น  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น  พร้อมคณะครูจำนวน 40 คน  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ในหัวข้อ “ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science laboratory)”  ณ ห้อง 8512 อาคาร Sc. 08

เวลา 09.00-16.00 น. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม  พร้อมคณะครูจำนวน 45 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการในสาขาวิชาเคมี  หัวข้อ “การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม” ณ ห้อง 8606 สาขาวิชาชีวเคมี หัวข้อ “การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ (DNA plasmid) จากแบคทีเรียและการวิเคราะห์และแยกขนาดของพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส”  ณ ห้อง 7326 อาคาร Sc. 07  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พร้อมคณะครุ จำนวน 45 คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หัวข้อ “การสกัดดีเอ็นเอ (Chromosomal DNA) ของแบคทีเรีย และตรวจคุณภาพด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสง” และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ หัวข้อ “ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science laboratory)” ณ ห้อง 8501  อาคาร Sc. 08