คณะวิทยาศาสตร์ มข. เข้าสวัสดีปีใหม่คณะ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่  4  มกราคม 2567   เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี  อ. ดร.สุขุม  เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์   เป็นตัวแทนคณะ  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่  รศ. ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุมกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่  รศ. ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น