ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 18 สิงหาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลตามรายชื่อดังนี้

รางวัลเหรียญทอง มี 3 รางวัล ได้แก่
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
2.  โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
3.  โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเหรียญเงิน มี 3 รางวัล ได้แก่
1. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
2. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

รางวัลเหรียญทองแดง มี 3 รางวัล ได้แก่
1.  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
2.  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
3.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)

รางวัลชมเชยมี 5 รางวัลได้แก่

  1. โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี
  2. โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น
  3. โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  4. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
  5. โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดประกาศผลการแข่งขันได้ที่นี่