คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมบุคลากรร่วมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด อบจ. ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมบุคลกรร่วมหารือกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบจ. ขอนแก่น จำนวน 20 โรงเรียน โดยท่านธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด นำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีววิทยาสำหรับครู นำเสนอการบริหารจัดการและโครงสร้างของหลักสูตร รศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ นำเสนอโครงการเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (LAB โรงเรียน) และหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong education) ของคณะวิทยาศาสตร์ ทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ความสนใจกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียนเป็นอย่างมาก นำมาซึ่งความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในอนาคต