นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาเอก
1. นายยุทธนากร คณะพันธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
2. Mr. DAVID NUGROHO สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
ระดับปริญญาโท
1. นายนพกร ผ่องสนาม สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ)
2. นางสาวทิพย์สุดา อรุณรัตน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. นางสาวจุริมาตร วงศ์ศรีชา สาขาวิชาฟิสิกส์
4. นางสาวศิริอร ศรีลาเรือง สาขาวิชาฟิสิกส์